LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

       TRƯỜNG MN HOA TRÀ MY II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số:     /KHHTM                                                         Cầu Giấy, ngày 24 tháng 8 năm 2023

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

 

       Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Trà My 2;

                        - Ban Quản lí trường Mầm non Hoa Trà My 2;

                        - Trưởng các bộ phận trường Mầm non Hoa Trà My 2.

       Căn cứ Bộ luật Lao động 2019; Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

        Căn cứ Thông báo số 1079/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2023; Công văn số 3009/SGDĐT-VP ngày 18/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

        Căn cứ Thông báo số 328/PGDĐT ngày 22/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy.

        Trường Mầm non Hoa Trà My 2 thực hiện kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ trong dịp Lễ Quốc khánh

- Giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Hoa Trà My nghỉ dịp Lễ Quốc khánh được nghỉ từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

- Học sinh trường Mầm non Hoa Trà My nghỉ dịp Lễ Quốc khánh được nghỉ từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

2. Những việc cần thực hiện

- Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại trường học theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của địa phương; duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy và các cấp quản lý.

- Trong thời gian nghỉ Lễ, nhà trường thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ đạo, trực bảo vệ trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ…; tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến phụ huynh, học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra trong nhà trường, báo cáo cho Ban giám hiệu, Ban Quản lí trường để kịp thời xem xét, giải quyết.

Sau dịp nghỉ Lễ các bộ phận cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động của trường học đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cấp quản lý.

Đề nghị các bộ phận thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các bộ phận;

- Tổ CM;

- Lưu VT

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Thị Mừng

CÁC TIN TỨC KHÁC
1