CV của PGD v/v phòng chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 204/PGD-VP

V/v  bảo đảm an toàn trường học; phòng, chổng dịch bệnh theo mùa; phòng, chống bệnh bạch hầu; PC Covid-19 và phối hợp tham gia giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Cầu Giấy, ngày 22 tháng 7  năm 2020.

Kính gửi:  Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Chủ các nhóm lớp mầm non tư thục độc lập.

Thực hiện Công văn số 2497 /BGDĐT-GDTC ngày 09/7/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học; Công văn số 2307/SGDĐT-CTTT ngày 21/7/2020 của Phòng Công tác Tư tưởng Chính trị - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc bảo đảm an toàn trường học; phòng, chổng dịch bệnh theo mùa và phối hợp tham gia giải chạyBáo Hà Nội mới lần thứ 47; Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND hồi 10h30 ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận đề nghị các nhà trường, nhóm lớp mầm non tư thục độc lập triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung của Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu; Công văn số 1628/SGDĐT-CTTT ngày 27/5/2020 và các văn bản chỉ đạo của phòng GDĐT về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh, phòng chống Covid-19 trong trường học;

2. Kiểm tra nguồn điện, dây điện, của từng phòng học, công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trước khi nghi hè;

3. Phối hợp tuyên truyền đến cha mẹ học sinh không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; nghiêm túc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông;

4. Tuyên truyền cho học sinh, giáo viên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch sởi, cúm, tay chân miệng, bệnh bạch hầu, về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu; Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng; Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng trong dịp nghỉ hè;

5. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các trường học, lớp học, nhà trẻ bảo đảm môi trường thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các hành vi tự chăm sóc khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đã được hình thành và thực hiện tốt trong trường học thời gian qua. Tất cả các trường học và nhóm lớp mầm non tư thục độc lập phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông;

6. Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh trường học và các nhóm lớp mầm non tư thục độc lập;

7. Phối hợp cùng Trung tâm Thông tin Văn hóa và Thể thao chọn cử học sinh tham gia giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47- Vì hòa bình năm 2020 đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả;

Phòng GDĐT quận đề nghị Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Chủ nhóm lớp mầm non tư thục độc lập chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ.c trưởng phòng;

- Các đ.c Phó trưởng phòng;

- Tổ CM;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tịnh

CÁC TIN TỨC KHÁC
1