Biểu mẫu công khai

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II


Số:....../KH-HTM II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cầu Giấy, ngày 24 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020 - 2020


Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020- 2021 của trường đã được phòng GD- ĐT quận Cầu Giấy phê duyệt;

Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Trà My II quận Cầu Giấy lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”  năm học 2020- 2021 như sau:

I/ Mục tiêu thực hiện công khai

          - Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

          - Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tính đoàn kết nội bộ tốt.

          - Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          - Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

          - Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II/ Nội dung thực hiện

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1.1.  Cam kết chất lượng giáo dục:

a) Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được:

Cân, đo trẻ mỗi quý lần; khám sức khỏe 1 lần/năm đủ các chuyên khoa.

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 1% so với đầu năm.

Tỷ lệ trẻ giảm mắc bệnh về đường hô hấp giảm 1-2% so với cùng kỳ năm trước.

Có biện pháp quan tâm đến trẻ thừa cân, béo phì.

b) Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được:

Kết quả phát triển của trẻ theo chuẩn các độ tuổi đạt từ 98% trở lên.

Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: Chủ động, tích cực tham gia hoạt động nhóm và cá nhân.

100% trẻ khuyết tật học hòa nhập có tiến bộ so với đầu năm học.

c) Chương trình chăm sóc giáo dục:

Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT, tích hợp giáo dục kỹ năng sống, hội nhập Quốc tế.

d) Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục:

Đáp ứng theo quy định của Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non.

1.2. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).

1.3. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

          Từng bước xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất theo hướng chuẩn quốc gia.

1.4. Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hàng năm.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

2.1. Cơ sở vật chất:

            Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (theo Biểu mẫu 03).

          Các phòng sinh hoạt chung, vệ sinh, bếp ăn, phòng chức năng... đảm bảo theo quy định trường chuẩn mức độ 2. Các trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, an toàn.

2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 04).

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo:

+ Đào tạo chuyên môn: 05 người trình độ đại học

        + Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ trình độ ngoại ngữ: 02

        + Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ trình độ tin học: 02                   

3. Công khai thu chi tài chính

3.1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

Công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

3.2. Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

3.3. Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

3.4. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

3.5. Kết quả kiểm toán, thanh tra (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán, thanh tra và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra Nhà nước.

III/ Hình thức và thời điểm công khai

1. Hình thức

- Công khai trên website của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại nhà trường.

- Công khai trong các kỳ họp, Hội nghị ban đại diện CMHS.

2. Thời điểm công khai

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

IV/ Thực hiện 4 kiểm tra

          - Tổ chuyên môn, Văn phòng hoặc Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, kinh phí chi cho mua sắm dụng cụ phục vụ trong nhà trường, kinh phí chi cho việc mua bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên...

          - Tổ chuyên môn, Văn phòng hoặc Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra các khoản thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh nộp kịp thời về nhà trường tránh tình trạng để tồn đọng tại người thu.

          - Tổ chuyên môn, Văn phòng hoặc Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra về chi chế độ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

          - Tổ chuyên môn, Văn phòng hoặc Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm.

V/ Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2019-2020 vào tháng 6/2020  và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2020-2021 trước 30/9/2020.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2020-2021 của trường mầm non Hoa Trà My II đề nghị các đồng chí CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.

 

     Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT  (để báo cáo);

- Website;

- Công khai văn phòng trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

                             Đã ký

Nguyễn Kim Anh

CÁC TIN TỨC KHÁC
1