Quyết định v/v thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II


Số :    /QĐ – HTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cầu Giấy, ngày  08  tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Trường mầm non Hoa Trà My II;

Thực hiện kế hoạch số 1890/KH-SGDĐT ngày 28/5/2021 của Sở GDĐT thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Thực hiện kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-PGD ngày 31/05/2021 của phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về việc tổ chức động hè cho học sinh quận Cầu Giấy năm 2021;

Xét đề nghị của các Tổ chuyên môn, điều kiện thực tế của trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2021 gồm các đồng chí có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Đ/c Nguyễn Kim Anh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Đ/c Nguyễn Thị Mừng

P. hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Đ/c Đinh Thị Xoan

P. hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

Đ/c Phạm Thanh Quỳnh

Quản lý chung

Phó trưởng ban

5

Đ/c Lê Thùy Dương

Kế toán

Ủy viên

6

Đ/c Vũ Thị Thu Hiền

TT nuôi dưỡng

Ủy viên

7

Đ/c Bạch Thị Hồng Hà

CB y tế

Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo theo các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội ban hành.

Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                        

Nơi nhận:

      - Phòng GD;

      - Như điều 1;

- Lưu VT.

      

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Kim Anh

CÁC TIN TỨC KHÁC
1