KẾ HOẠCH: Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2022 - 2023

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

   TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II

Số:       /KH-HTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

      Cầu Giấy, ngày 12  tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2022 - 2023


Căn cứ công văn số 292/PGD-VP ngày 10/10/2022 của phòng GD-ĐT quận cầu Giấy về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2022-2023;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, Trường mầm non Hoa Trà My II xây dựng kế hoạch như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030” của thủ tướng chính phủ giao cho ngành giáo dục.

2. Phát huy các kết quả đạt được trong mô hình “chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học” theo kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UNND quận Cầu Giấy.

3. Tăng cường sử dụng sổ điện tử; tập trung xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của Ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học từ các lớp, bộ phận tới nhà trường, từng bước ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

4.  Các chỉ tiêu chính:

- Trường tham gia sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành trong công tác quản lý, điều hành;

- Toàn trường có 9 máy tính, 03 máy chiếu;

- 30% giáo viên dạy đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Tích cực tham gia xây dựng, gắn kết nội dung bài giảng e-earning với các hoạt động dạy và học trên lớp, tạo ra hình thức học tập mới - Học tập điện tử.

- Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng bằng hình thức bài giảng trực tuyến nhằm phổ cập kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá.

Tổ chức hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục kỹ năng quản lý, tăng cường áp dụng phương pháp tập huấn giáo viên.

Vận động giáo viên tích cực đóng góp tài nguyên để xây dựng nội dung kho học liệu điện tử của ngành, phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong đánh giá, lựa chọn học liệu số trước khi đưa vào sử dụng ở nhà trường.

Phát triển hệ thống thư viện điện tử, kết nối liên thông với các kho học liệu điện tử, chia sẻ tài liệu số hóa giữa các cơ sở giáo dục.

Triển khai các mô hình dạy học trên nền tảng số

  1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin tích hợp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục do Bộ GD-ĐT quản lý, cụ thể là:

- Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS).

Đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm truyền thông giáo dục eNetViet

Tăng cường áp dụng phương pháp họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo và tổ chức sinh hoạt chuyên môn

          Triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành và dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại trường. Đẩy mạnh công tác truyền thông của ngành, xây dựng, duy trì cổng thông tin điện tử của Ngành và trang thông tin điện tử của trường.

Duy trì nề nếp trong việc cập nhật thông tin điều hành của Ngành, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh Cổng thông tin của Sở GD-ĐT tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn và hòm thư điện tử mail.hanoiedu.vn; cổng thông tin của Phòng GD-ĐT tại địa chỉ http://caugiay.edu.vn/ và hòm thư điện tử mail.caugiay.edu.vn. Tích cực đưa tin bài trên website của trường.

3. Xây dựng hạ tầng và thiết bị CNTT và truyền thông

Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:

a) Hoàn thành nối cáp quang Internet. Nhà trường sử dụng Internet đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch để chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy.

c) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng…

  1. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và CBQL giáo dục

Trường quan tâm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường. Sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học, xây dựng bài giảng e-learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kĩ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tình và thiết bị CNTT.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1.  Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong trường học: Phân công một đồng chí Tổ trưởng và một số cán bộ của trường đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.

3. Ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Phát huy các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai mô hình “chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học”.

5. Tăng cường công tác cải tiến đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ như công nghệ thực tế ảo, các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban quản lý xây dựng kế hoạch cụ thể theo điều kiện thực tế của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2022-2023.

Đề nghị toàn thể CBGVNV nghiêm túc thưc hiện kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc GVNV báo cáo Ban quản lý để nhận sự chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                    

-    Phòng GD&ĐT Quận;

-    CBGVNV;

-    Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Kim Anh

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
12