QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ THÀNH LẬP BAN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2023 - 2024

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN HOA TRÀ MY II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./QĐ-HTM

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế

và thành lập ban tuyên truyền phổ biến pháp luật

Năm học 2023– 2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HOA TRÀ MY II

Căn cứ thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành sửa đổi Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ QĐ số 4626/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Trường mầm non Hoa Trà My II;

Căn cứ văn bản số 406/PGDĐT ngày 06/10/2023 của phòng GDĐT quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Hoa Trà My II.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân công Bà Phạm Thanh Quỳnh - Tổ trưởng tổ văn phòng phụ trách công tác pháp chế năm học 2023 - 2024.

Thành lập ban tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật năm học 2023 - 2024 gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

STT

Họ và tên

Bộ phận

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Phú Khánh

Khối trưởng MGB

Trưởng ban

2

Ngô Thị Cúc

Khối trưởng NT

Ủy viên

3

Đỗ Hoài Thanh

Khối trưởng MGN

Ủy viên

4

Lê Thị Nga

Khối trưởng MGL

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Hải Vân

NV Marketing

Ủy viên

Điều 2: Các Ông (Bà) có tên trong điều 1 thực hiện nhiệm vụ theo đúng văn bản hiện hành quy định, cụ thể: nhận và tập hợp tài liệu, các văn bản QPPL của cấp trên theo các chuyên đề để triển khai, đưa tin lên website của trường.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách và toàn thể các bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Hoa Trà My II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-        Như điều 3

-        Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Kim Anh

CÁC TIN TỨC KHÁC
1