KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2023 - 2024

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

  TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II

Số:       /KH-HTM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc


Trung Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023 - 2024

Căn cứ công văn số 3582/SGDĐT-VP ngày 02/10/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024;

Căn cứ văn bản số 406/PGDĐT ngày 06/10/2023 của phòng GDĐT quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2023-2024, Trường mầm non Hoa Trà My II xây dựng kế hoạch như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

- Phát huy vai trò nòng cốt về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các trường;

- Tăng cường tổ chức, đổi mới các hoạt động tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật tại trường.

- Góp ý kiến vào dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT;

- Triển khai, thực hiện các Luật, các văn bản dưới luật liên quan để cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng Hiến pháp, pháp luật, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nhà trường dân chủ, an toàn, kỷ cương, nền nếp, hiệu quả bền vững.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Kiện toàn nhân lực công tác pháp chế

1. Hiệu trưởng phân công một Tổ trưởng phụ trách công tác pháp chế; phân công cán bộ thực hiện công tác pháp chế tại nhà trường; thành lập ban tuyên truyền PBGDPL của trường (có quyết định phân công); xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2023 - 2024.

     2. Tổ chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND Quận, Phòng GD-ĐT, Sở Tư pháp, phòng Tư pháp hoặc các cơ quan chuyên môn khác của Thành phố, Quận tổ chức.

II. Hoạt động pháp chế

1. Công tác xây dựng văn bản lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Căn cứ các văn bản của Thành phố và của Quận đang thực hiện liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, nhà trường xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết triển khai, thực hiện tại trường;

- Tham dự tập huấn về xây dựng văn bản (Quyết định, thông báo, quy chế, báo cáo…) đảm bảo đúng thể thức, đúng thẩm quyền.

2. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản

2.1.  Đối với rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND  Quận ban hành liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

2.2.  Đối với rà soát văn bản hành chính

- Hiệu trưởng tiến hành rà soát các văn bản hành chính ban hành trong năm học 2021-2022 như: Quyết định, công văn, hướng dẫn, thông báo, quy chế, điều lệ. Kiểm tra về thể thức, thẩm quyền ban hành (theo Nghị định số 30/2020 NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư);

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các trường học.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến kịp thời (qua hội nghị, qua họp Hội đồng trường, qua trang Website của trường…) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường;

- Thực hiện đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa, tăng cường công tác ngoại khóa. Tổ chức tọa đàm về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, an toàn giao thông, quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho CBGVNV, phụ huynh học sinh;

- Tham dự các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường do các cấp tổ chức;

- Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang website của nhà trường;

4. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, các quy định của Nhà nước, chú ý vấn đề thu chi, vấn đề tuyển sinh, chuyển trường, chất lượng giảng dạy, an toàn thực phẩm, bán trú, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; không để tình trạng cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện 

- Phân công một Tổ trưởng trách công tác pháp chế, thành lập Ban tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật tại đơn vị (có quyết định kèm theo).

- Tổ chức quán triệt hướng dẫn của phòng GD&ĐT Quận và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường mình.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2023-2024, triển khai hướng dẫn các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nội dung cụ thể của công tác pháp chế năm học 2023-2024.

2. Kế hoạch thực hiện cụ thể

Thời gian

Nội dung

Hình thức

Người thực hiện

Tháng 12/2023

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, GDPL năm học 2023-2024

Tham khảo văn bản các cấp

Hiệu trưởng

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Phổ biến trong cuộc họp Hội đồng

 Hiệu trưởng

- Giáo dục Luật an toàn giao thông

- Tích hợp chủ đề An toàn giao thông khối Mẫu giáo

- Tuyên truyền trên website

- Giáo viên

- Đ/c Quỳnh

Tháng 3/2024

- Giáo dục Bảo vệ chủ quyền Biển đảo Việt Nam

In sao văn bản, GV, phụ huynh đọc trên website

Văn phòng

Tích hợp trong chủ đề Nghề nghiệp

Giáo viên, học sinh

- Giáo dục Luật an toàn giao thông

- Tích hợp chủ đề An toàn giao thông khối Nhà trẻ

- Tuyên truyền trên website

- Giáo viên các lớp

- Đ/c Quỳnh

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Tự KT giữa các bộ phận

Các Tổ, Khối

- Tổ chức đánh giá CBGVNV, tổng kết kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2023-2024

Lồng ghép trong buổi họp Hội đồng

Ban Quản lý

Trên đây là những nội dung cơ bản của kế hoạch thực hiện công tác pháp chế, Ban giám hiệu yêu cầu các đồng chí CBGVNV nghiêm túc thực hiện để công tác pháp chế của Trường năm học 2023-2024 đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:                                                                   

-    Phòng GDĐT Quận;

-    CBGVNV;

-    Lưu: VT.

HIÊU TRƯỞNG

Nguyễn Kim Anh

CÁC TIN TỨC KHÁC
1