LỊCH NGHỈ LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2024

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN HOA TRÀ MY II

Số:     /MNHTM

V/v nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Cầu Giấy, ngày 23 tháng 4 năm 2024

               Kính gửi:  - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Trà My 2;

                                - Ban Quản lí trường Mầm non Hoa Trà My 2;

                                - Trưởng các bộ phận trường Mầm non Hoa Trà My 2.

Thực hiện Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngàỵ 12/4/2024 của Bộ Lao  động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ  ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ,  công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước,  đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; Công văn số 1116/SGDĐT-VP ngày  17/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc nghỉ dịp lễ ngày Chiến  thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội;

Thực hiện Thông báo số 195/PGDĐT ngày 24/4/2024 của Phòng Giáo dục và đào tạo Cầu Giấy về việc nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy.

Trường Mầm non Hoa Trà My II thông báo lịch nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 của trường Mầm non Hoa Trà My II, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được hoán đổi ngày làm việc, học tập từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024).

2. Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm  2024, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ  Bảy 04/5/2024).

II. NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

1. Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại trường học theo quy định.

2. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thành phố; duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của Quận và của Ngành.

3. Trong thời gian nghỉ Lễ, nhà trường thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ trường học; phối hợp chặt chẽ với công an phường để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết  bị, phòng, chống cháy nổ...; tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về  thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng.

4. Sau dịp nghỉ Lễ, các lớp học cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động của trường đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ  đạo của Ngành.

Ban giám hiệu nhà trường đề nghị các ban ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nguyễn Thị Mừng


CÁC TIN TỨC KHÁC
1