TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

UBND QUẬN CẦU GIẤY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

Số: 188 /PGDĐT

V/v tăng cường công tác phòng,

chống bệnh Sởi trong các cơ sở giáo dục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

-  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

-  Chủ các nhóm, lớp Mầm non độc lập;

-  Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Cầu Giấy.

Thực hiện Công văn số 505/UBND-YT ngày 05/4/2024 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi; Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Sởi, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch Sởi trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các nhóm, lớp Mầm non độc lập, Trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là: các đơn vị) lưu ý các nội dung sau:

1.  Cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại đơn vị cũng như địa phương. Phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn, tham mưu UBND phường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn kịp thời, phù hợp, không để dịch lây lan, bùng phát.

  1. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng chống bệnh Sởi nói riêng; theo dõi, giám sát, phát hiện và phối hợp xử lý các ca bệnh theo quy định. Thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh tại đơn vị về Phòng GDĐT và trạm y tế phường, TTYT quận. Hàng ngày, cập nhật số liệu về tình hình dịch bệnh tại Link phòng GDĐT đã triển khai từ đầu năm học.

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iEMRbLV8HttL3Mn6rJtT2pA w6EVfXzLeGQpPtEA-kWU/edit#gid=0)

3.  Phối hợp chặt chẽ với cơ sở Y tế trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin Sởi, biện pháp phòng, chống bệnh Sởi cho CB,GV,NV, cha mẹ học sinh và học sinh trong nhà trường. Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, phối hợp quản lý sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ sở y tế trên địa bàn để được khám, điều trị kịp thời, không để lan rộng bùng phát thành dịch trong trường học.

Phòng GDĐT quận đề nghị các đơn vị nghiêm túc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Các đ/c Lãnh đạo PGD;

-  Các tổ CM;

-  Lưu: VP.

KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ðinh Thị Hương


4

2

CÁC TIN TỨC KHÁC
1