KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

Y BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II


Số:   02  /KH-HTM II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Cầu Giấy, ngày     tháng 06 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

                                                         

            Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 11/KH-PGD ngày 15/6/2020 của phòng Giáo dục - Đào tạo quận Cầu Giấy về Tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế của trường năm học 2020-2021, trường mầm non Hoa Trà My 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.  

          2. Phấn đấu huy động 115 học sinh ra lớp, nhận trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non có nhu cầu ra lớp.

          3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC cho trường, lớp.

4. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

          5. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

    1.1. Tuyến tuyển sinh:

            Không phân tuyến tuyển sinh.

   1.2. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh trẻ từ 06 tháng tuổi đến 5 tuổi: 115 học sinh

      - Nhà trẻ: sinh từ năm 2020- 2018: 50 học sinh

      - Mẫu giáo bé: sinh năm 2017: 30 học sinh

      - Mẫu giáo nhỡ: sinh năm 2016: 20 học sinh

      - Mẫu giáo lớn: sinh năm 2015: 15 học sinh (Tuyển 100% học sinh trên địa bàn).

2. Cấp mã số tuyển sinh

            Hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) của học sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 01/07/2020 (theo hướng dẫn phòng GD&ĐT đã gửi).

3. Thời gian tuyển sinh

    3.1. Tuyển sinh trực tuyến (nếu có):

            Mầm non 5 tuổi (sinh năm 2015): Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội;

   3.2. Tuyển sinh trực tiếp:

            Trong giờ hành chính, thứ 7: Từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày 31/08/2020.

4. Quy định về hồ sơ của học sinh

- Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu trường phát);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản sao sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

- Bản sao chứng minh thư của bố và mẹ.

- Bản cam kết của nhà trường.

- Chính sách học phí.

- Thực đơn (dự kiến).

5. Chế độ báo cáo

            - Gửi Kế hoạch tuyển sinh, Tờ trình và Danh sách hội đồng tuyển sinh về phòng GD&ĐT bằng văn bản và qua hòm thư: cuongpgd@caugiay.edu.vn (trước ngày 19/06/2020).

            - Báo cáo bằng văn bản và qua hòm thư  (Người nhận: Đ/c Lê Mạnh Cường-Tổ giáo vụ THCS) theo lịch sau:

+ Ngày 16/08/2020: Báo cáo tuyển sinh lần 1

            + Ngày 22/08/2020: Báo cáo tuyển sinh lần 2

            - Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước 16h00 qua địa chỉ Email của các tổ chuyên môn.

III/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là chủ tịch hội đồng Quản trị trường, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT ra quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND Phường, nêu rõ việc không phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh hoặc hộ khẩu “Đã kiểm tra khớp với bản chính” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận như trên.

+ Trong thời gian tuyển sinh trường tuyệt đối không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

+ Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh.

+ Kết thúc tuyển sinh trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo ngay với đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GD;

      - CBGVNV, PHHS;

- Lưu VT.

BAN QUẢN LÝ TRƯỜNG

CT hội đồng QT

                 Ngô Thanh Giang

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

                                                                                

CÁC TIN TỨC KHÁC
1